Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Tercüman Bilirkişi İlanı
25.10.2022

T.C.
BİNGÖL
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ  L  A  N

    Ceza Muhakemeleri Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca;
    Bingöl Merkez ve yargı çevremize bağlı Kiğı, Karlıova, Solhan, Genç İlçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyetleri icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2023 yılı tercüman bilirkişi listesi oluşturulacaktır.
    BAŞVURU ŞARTLARI:
    Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
    b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
    c) En az ilkokul mezunu olması,
    ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
    d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
    e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
    f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
    g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
gerekir.
    BAŞVURU USULÜ:
    Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 17.10.2021 ile 31.10.2021 tarihleri arasında Adalet Komisyonuna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
    Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
    BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER: 
    Başvuru dilekçesine;
    a) T.C. kimlik numarası beyanı,
    b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
    c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
    ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
    d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
eklenir.
    e)Adli sicil kaydı
    Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.
    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
    1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
    2) Başvurular, komisyon tarafından 30.11.2022 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
    3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
    YEMİN:
    Listeye kabul edilenlere 01.12.2022-15.12.2022 tarihleri arasında bilirkişilik başvuru sırasına göre Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı makamında yemin ettirilecektir.
    LİSTELERİN İLANI:
    Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste 31.12.2021 tarihine kadar adliye divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneğinin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, birer örneğinin mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.    
    İHTİYAÇ DUYULAN BİLİRKİŞİK ALANLARI:
    1.Zazaca tercüman bilirkişi
    2.Kürtçe tercüman bilirkişi
    3.Arapça tercüman bilirkişi
    4.Almanca tercüman bilirkişi
    5.Farsça tercüman bilirkişi
    6.İngilizce tercüman bilirkişi
    7.Fransızca tercüman bilirkişi
    8.Osmanlıca tercüman bilirkişi
    9.İşaret dili tercüman bilirkişi
    10. Peştuca (Afganca)  tercüman bilirkişi
    11. İspanyolca tercüman bilirkişi
    12. Çince tercüman bilirkişi
    13. Japonca tercüman bilirkişi
    14. İtalyanca tercüman bilirkişi

    İLAN OLUNUR.17.10.2022

 

Cebrail ÇELİK
Başkan
Ümit USLU
Üye

Merve ÇINAR
Üye

 

EK: Tercüman Bilirkişi Başvuru Formu

Adres

Karşıyaka Mah. Zeki Ergezen Bulvarı No: 53 Merkez / BİNGÖL

Telefon

0426 213 42 41

0426 213 10 63

E-Posta

bingolcbs.adalet.gov.tr